Město Zubří

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-37-5/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada schvaluje návrh programu jednání

6. 3. 2024IHNED (6. 3. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-38-5/24
Bod programu: JSDH Zubří - odvolání a jmenování členů jednotky

Text přijatého usnesení:

RM na základě návrhu velitele JSDH Zubří pana █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, odvolává členy JSDH Zubří paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ a pana█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ ke dni 06.03.2024.

6. 3. 2024Ing. Antonín Holiš31. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-39-5/24
Bod programu: JSDH Zubří - odvolání a jmenování členů jednotky

Text přijatého usnesení:

RM na základě návrhu velitele JSDH Zubří pana █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, jmenuje novými členy JSDH Zubří pana █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ a paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, s účinností od 07.03.2024.

6. 3. 2024Ing. Antonín Holiš31. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-40-5/24
Bod programu: Pronájem nemovité věci - pozemku p.č.4770

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku p.č 4770, ostatní plocha, o výměře 232 m2, k.úz. Zubří, s panem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, na dobu neurčitou, s účinnosti od 07.03.2024, za podmínek dle důvodové zprávy.

6. 3. 2024Ing. Antonín Holiš31. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-41-5/24
Bod programu: Bezúplatný převod - Šatny TJ Lesana č.p.341

Text přijatého usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitosti - budovy "Šatny TJ Lesana, Starozuberská 341, včetně příslušenství, které tvoří přípojka pitné vody, septik a přípojka zemního plynu", vše k.úz. Zubří, do vlastnictví Města Zubří, IČ: 00304492, Zubří, U Domoviny 234, PSČ 756 54, od TJ Lesana Zubří, z.s., IČ: 64124029, Zubří, Starozuberská 341, PSČ 756 54.

6. 3. 2024Ing. Antonín Holiš31. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-42-5/24
Bod programu: Zpráva o uplatňování ÚP Zubří, Změna č. 3 ÚP Zubří

Text přijatého usnesení:

RM doporučuje ZM schválit podle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Zubří za období 04/2017 - 06/2023, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování Změny č. 3 Územního plánu Zubří, dle předloženého návrhu.

6. 3. 2024Mgr. Pavel Paseka21. 3. 2024pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
UR-43-5/24
Bod programu: Individuální dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2024 pro „TJ Lesana Zubří, z. s., IČ: 641 240 29, Zubří, Starozuberská 341, PSČ 756 54“, ve výši 200 000 Kč dle důvodové zprávy, a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

6. 3. 2024Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-44-5/24
Bod programu: Individuální dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2024 pro „Handball club Zubří, z.s., IČ: 465 31 378, Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54“, ve výši 1 250 000 Kč dle důvodové zprávy, a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

6. 3. 2024Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-45-5/24
Bod programu: Individuální dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2024 pro „█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Zubří, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, PSČ 756 54“, ve výši 10 000 Kč dle důvodové zprávy, a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

6. 3. 2024Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
UR-46-5/24
Bod programu: Individuální dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2024 pro „Dobré ruce, z.s., IČ 226 10 448, Zlín, Nad Vývozem 4822, PSČ 760 05“ dle důvodové zprávy.

6. 3. 2024Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-47-5/24
Bod programu: Schválení projektových investičních záměrů ZŠ Zubří

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje projektové záměry Základní školy Zubří, IČ 708 74 603, Hlavní 70, Zubří, PSČ 756 54 pro investiční intervence z Integrovaného regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území (integrované nástroje ITI, IPRU a CLLD a další):
- Venkovní učebny obou objektů ZŠ Zubří
- Úprava zázemí a učeben ŠD a ŠK ZŠ Zubří
- Rekonstrukce vybavení školní jídelny ZŠ Zubří
- Rekonstrukce střešních prostor – nádstavba ZŠ Zubří
- Ekologizace a modernizace energetické bilance provozu ZŠ Zubří

dle důvodové zprávy.

6. 3. 2024Ing. Milan Palacký20. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0