Město Zubří

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-1-1/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada schvaluje návrh programu jednání.

10. 1. 2024IHNED (10. 1. 2024)pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
UR-2-1/24
Bod programu: Nájem bytů

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu bytu č.9, Hlavní 824, Zubří, s panem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01.02.2024 do 31.01.2025.

 

RM schvaluje uzavření Dodatku č.6 ke Smlouvě o nájmu bytu č.10, Hlavní 824, Zubří, s paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01.02.2024 do 31.01.2025.

RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu bytu č.27 v objektu DPS, Sídlištní 1748, Zubří, s manžely █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ na dobu určitou od 01.02.2024 do 31.01.2025, za podmínek dle důvodové zprávy.

 

10. 1. 2024Ing. Antonín Holiš24. 1. 2024pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
UR-3-1/24
Bod programu: Pronájem části nemovité věci - pozemku p.č. 200/3

Text přijatého usnesení:

RM vyhlašuje záměr na pronájem části nemovité věci - pozemku p.č.200/3, trvalý travní porost, o výměře 6 m2, k.úz. Zubří.

10. 1. 2024Ing. Antonín Holiš24. 1. 2024pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
UR-4-1/24
Bod programu: Prostory sloužící podnikání - Starozuberská 870 souhlas s podnájmem

Text přijatého usnesení:

RM souhlasí s  podnájmem části prostor sloužících podnikání na objektu Kulturního domu na Starém Zubří, Starozuberská 870, PSČ 756 54, pronajatých firmě TKR Jašek s.r.o., IČ: 25385780, Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 628 PSČ 756 61, pro firmu HVfree.net servis, s.r.o., IČ: 06723420, Rožnov pod Radhoštěm, Bayerova 62, PSČ 756 61, za účelem umístění telekomunikačního zřízení - vysílače pro poskytování bezdrátové technologie (internet) v dané lokalitě.

10. 1. 2024Ing. Antonín Holiš24. 1. 2024pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
UR-5-1/24
Bod programu: Klub Zubří – vyhlášení záměru na pronájem prostor

Text přijatého usnesení:
RM vyhlašuje záměr na dlouhodobý pronájem v Klubu Zubří, Hamerská 10, PSČ 756 54, na pozemku p. č. 900, v místnostech:  006 o výměře 37,05 m², 009 o výměře 21,56 m², 010 o výměře 21,56 m², 016 o výměře 69,77 m², 028 o výměře 63,44 m², 220 o výměře 18,85 m², 221 o výměře 18,36 m², 222 o výměře 37,53 m² a 219 o výměře 57,56 m²za účelem provozování pravidelné zájmové kulturní a spolkové činnosti.
10. 1. 2024Mgr. Lenka Přečková31. 1. 2024pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0