Město Zubří

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 1/2024
Město Zubří
datum: 14. 3. 2024, čas: 14:00

Prezence:
Přítomni: (20) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Tomáš Konkoľ, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, David Plucnar, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Lucie Říhová, Milan Zeman
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) Vlastislav Janků
Hosté: Mgr. Roman Hep, Ing. Milan Palacký, Ing. Antonín Holiš, Mgr. Pavel Paseka, Mgr. Lenka Přečková, Radek Janošek
Předsedající: Aleš Měrka
Přítomno je 20 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jednání zahájeno 14.03.2024 v 14:00:26

1. Volba pracovních komisí (bod číslo 1)

Předkladatel: Aleš Měrka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:01:52 (zvuk. záznam 0:01:21 - 0:02:08)
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Návrhová komise: MUDr. Václav Krupa, Ing. JUDr. Milan Holiš, Martina Cabáková
Mandátová a volební komise:  
Ověřovatelé: Milan Zeman, David Plucnar
Diskuze zahájena v 14:01:52
Hlasování
pro: (19) Josef Malina, David Plucnar, Petr Randus, Ing. Josef Holiš, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, Ing. Petra Brokešová, Tomáš Konkoľ, Robert Jurajda, Martina Cabáková, Aleš Měrka, Ing. Zdeněk Masařík, Radim Krůpa, Lucie Říhová, Mgr. Jana Mikulenková, Milan Zeman, Mgr. Tomáš Randýsek, Mgr. Jiří Krupa, Ing. JUDr. Milan Holiš
proti (0)
zdržel se: (1) MUDr. Václav Krupa
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat
Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:02:39

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Aleš Měrka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:02:47 (zvuk. záznam 0:02:16 - 0:04:24)
Program jednání
1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Schválení jednacího řádu
4. Dotace z rozpočtu města 2024
5. Vodohospodářský majetek – vodovody a kanalizace - záměr vkladu
6. Zpráva o uplatňování ÚP Zubří, Změna č. 3 ÚP Zubří
7. Koupě nemovitosti - bývalá prodejna Jednota Horní konec Zubří
8. Bezúplatný převod - Šatny TJ Lesana č.p.341
9. Rezignace členů kontrolního výboru
10. Stanovení počtu členů kontrolního výboru
11. Přísedící soudu 2024 - 2028
12. Diskuze

Diskuze zahájena v 14:02:47
K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Zdeněk Masařík, Mgr. Bc. Martina Piskořová
V 14:04:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky
s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 13 - Dotazy k činnosti rady města
- doplňuje se bod č. 14 - Schválení nových investičních projektu
Hlasování
pro: (20) Ing. Petra Brokešová, Ing. JUDr. Milan Holiš, Josef Malina, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Ing. Josef Holiš, Mgr. Tomáš Randýsek, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Lucie Říhová, Ing. Zdeněk Masařík, Martina Cabáková, Mgr. Jana Mikulenková, Aleš Měrka, Tomáš Konkoľ, Radim Krůpa, Robert Jurajda, Mgr. Jiří Krupa, MUDr. Václav Krupa, David Plucnar, Milan Zeman, Petr Randus
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-1-1/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (14. 3. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:04:55

3. Dotazy k činnosti rady města (bod číslo 13)

Předkladatel: Aleš Měrka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:05:00 (zvuk. záznam 0:04:29 - 0:33:31)
Diskuze zahájena v 14:05:00
K tomuto bodu se vyjádřili: David Plucnar, Ing. Zdeněk Masařík, Mgr. Jiří Krupa, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Aleš Měrka, Lucie Říhová
Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:34:02

4. Schválení jednacího řádu (bod číslo 3)

Předkladatel: Aleš Měrka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:34:46 (zvuk. záznam 0:34:15 - 1:23:02)

Důvodová zpráva:

V souvislosti s nedávnou korespondencí s Ministerstvem vnitra ve věci „Žádosti o stanovisko“ Ing. Zdeňka Masaříka, která se týkala průběhu listopadového zastupitelstva, vyplynula v této záležitosti potřeba další aktualizace jednacího řádu ZM. O této korespondenci jsem vás informoval prostřednictvím e-mailu dne 28.02.2024. Aktualizovaný jednací řád zpracovaný dle vzoru Ministerstva vnitra jsme zároveň zaslali ministerstvu k posouzení. Dne 06.03.2024 jsme obdrželi e-mailem stanovisko Ministerstva vnitra, které shledává aktualizovaný jednací řád plně způsobilý být schválen, viz příloha.
Diskuze zahájena v 14:34:46
K tomuto bodu se vyjádřili: Petr Randus, Ing. Zdeněk Masařík, David Plucnar, Ing. JUDr. Milan Holiš, Milan Zeman
Informace do zápisu v 14:42:15: Pan Randus dává podnět ZM k častějšímu konání zastupitelstva.
Informace do zápisu v 14:59:05: Pan Randus se tímto přimlouvá za odložení tohoto bodu a přizvat k tomuto pracovní skupinu.
V 15:20:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje a s účinností od 14.03.2024 vydává Jednací řád Zastupitelstva města Zubří ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.
Hlasování
pro: (13) Aleš Měrka, Radim Krůpa, Robert Jurajda, Ing. Josef Holiš, Mgr. Tomáš Randýsek, Josef Malina, Tomáš Konkoľ, Ing. Anna Oplatková Ph.D., MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jana Mikulenková, Lucie Říhová, Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (7) Ing. JUDr. Milan Holiš, Mgr. Jiří Krupa, Ing. Zdeněk Masařík, Mgr. Bc. Martina Piskořová, David Plucnar, Petr Randus, Milan Zeman

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-2-1/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (14. 3. 2024)
V 15:23:20 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM souhlasí dle čl. 12 bodu 2 Jednacího řádu Zastupitelstva města Zubří ze dne 14.3.2024 s tím, že nebudou na jednání ZM dne 14.3.2024 uplatňována omezení četnosti a délky diskusních příspěvků uvedená ve čl. 6 tohoto jednacího řádu.
Hlasování
pro: (9) Mgr. Bc. Martina Piskořová, Ing. Zdeněk Masařík, Petr Randus, Mgr. Jiří Krupa, David Plucnar, Milan Zeman, Martina Cabáková, Ing. JUDr. Milan Holiš, Ing. Petra Brokešová
proti (4) Josef Malina, Robert Jurajda, Tomáš Konkoľ, Ing. Anna Oplatková Ph.D.
zdržel se: (7) Lucie Říhová, Mgr. Jana Mikulenková, Aleš Měrka, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Ing. Josef Holiš, Mgr. Tomáš Randýsek
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:23:33

5. Dotace z rozpočtu města 2024 (bod číslo 4)

Předkladatel: Aleš Měrka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:23:53 (zvuk. záznam 1:23:22 - 2:04:03)

Důvodová zpráva:

Dne 14.02.2024 zasedala komise pro posuzování žádostí o dotaci v rámci Programové podpory a ze žádostí, odeslaných do 09.02.2024, vytvořila návrh na přidělení dotace ke schválení RM, popř. ZM. Návrhy u žádostí (viz příloha) přesahující částku 50 000 Kč byly doporučeny ke schválení na tomto zasedání ZM následovně, což doporučila i RM svým usnesením UR-32-4/24 dne 21.02.2024:


subjekt 2022 2023 žádal 2023 schvál. 2024 žádá návrh def. pronájem sálu
Swing Band 20 000 50 000 25 000 110 000 80 000 80 000 60 000
SPONA 25 000 25 000 15 000 68 000 65 000 65 000 29 000
SDH I 60 000 50 000 50 000 180 000 150 000 150 000  
Zubřanka 30 000 60 000 30 000 70 000 40 000 40 000  
Tomáš Štverák 30 000 80 000 40 000 100 000 70 000 70 000  
Beskyd 130 000 189 000 150 000 350 000 350 000 350 000 136 500
ŘK farnost 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000  
Lesana 230 000 300 000 300 000 350 000 350 000 350 000  
FC 290 000 450 000 300 000 480 000 440 000 440 000  
TJ Gumárny 410 000 450 000 420 000 550 000 550 000 550 000  
HC 2 100 000 3 500 000 2 140 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000  
Celkem 3 794 000 5 741 000 3 970 000 5 122 000 4 938 000 4 938 000  

 

Dále byla dne 09.02.2024 doručena individuální žádost o dotaci od Handball club Zubří ve výši 1 250 000 Kč. Touto žádostí se zabývala schůze Rady města Zubří dne 06.03.204 a žádost doporučila schválit............

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů:

EO souhlasí s poskytnutím dotací ve sloupci def.

Dopad na rozpočet:

Poskytnuté dotace jsou kryté rozpočtem města Zubří pro rok 2024.
Diskuze zahájena v 15:23:53
K tomuto bodu se vyjádřili: Petr Randus, Ing. Zdeněk Masařík, David Plucnar, Robert Jurajda, Aleš Měrka
V 15:25:49 odešel Milan Zeman, přítomno 19 zastupitelů.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (19) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Tomáš Konkoľ, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, David Plucnar, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Lucie Říhová
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (2) Vlastislav Janků, Milan Zeman

 

V 15:28:21 odešel Lucie Říhová, přítomno 18 zastupitelů.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (18) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Tomáš Konkoľ, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, David Plucnar, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (3) Vlastislav Janků, Milan Zeman, Lucie Říhová

 

V 15:30:30 přišel Milan Zeman, přítomno 19 zastupitelů.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (19) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Tomáš Konkoľ, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, David Plucnar, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Milan Zeman
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (2) Vlastislav Janků, Lucie Říhová

 

V 15:31:42 přišel Lucie Říhová, přítomno 20 zastupitelů.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (20) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Tomáš Konkoľ, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, David Plucnar, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Milan Zeman, Lucie Říhová
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) Vlastislav Janků

 

Informace do zápisu v 15:54:24: ZM ohlašují střed zájmů: Aleš Měrka, David Plucnar, Josef Malina, Jana Mikulenková, Václav Krupa, Anna Oplatková, Radim Krůpa, Robert Jurajda, Lucie Říhová.
V 15:57:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro "Swing Band Zubří Jindřicha Dořičáka, z.s., IČ: 227 36 166, Zubří, U Bečvy 685, PSČ 756 54“, ve výši 80 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování
pro: (17) Josef Malina, Ing. Josef Holiš, MUDr. Václav Krupa, Aleš Měrka, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Martina Cabáková, Tomáš Konkoľ, Radim Krůpa, Ing. JUDr. Milan Holiš, Mgr. Jana Mikulenková, Lucie Říhová, Ing. Petra Brokešová, Milan Zeman, Robert Jurajda, Mgr. Tomáš Randýsek, David Plucnar, Mgr. Bc. Martina Piskořová
proti (0)
zdržel se: (2) Petr Randus, Mgr. Jiří Krupa
nehlasoval: (1) Ing. Zdeněk Masařík

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-3-1/24
zodpovídá: Ing. Milan Palacký
termín: 1. 7. 2024
V 15:58:16 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro "Spolek Divadelní SPONA, IČ: 049 06 381, Zubří, U Bečvy 608, PSČ 756 54“, ve výši 65 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování
pro: (18) Lucie Říhová, Josef Malina, Ing. Josef Holiš, Ing. Anna Oplatková Ph.D., MUDr. Václav Krupa, Ing. Petra Brokešová, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Tomáš Konkoľ, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. JUDr. Milan Holiš, Martina Cabáková, Radim Krůpa, Mgr. Tomáš Randýsek, Robert Jurajda, Mgr. Jiří Krupa, David Plucnar, Milan Zeman, Aleš Měrka
proti (0)
zdržel se: (1) Petr Randus
nehlasoval: (1) Ing. Zdeněk Masařík

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-4-1/24
zodpovídá: Ing. Milan Palacký
termín: 1. 7. 2024
V 15:58:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro "SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zubří, IČ: 447 40 522, Zubří, Hlavní 771, PSČ 756 54“, ve výši 150 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování
pro: (18) Josef Malina, Ing. Anna Oplatková Ph.D., David Plucnar, Ing. Josef Holiš, Lucie Říhová, Ing. JUDr. Milan Holiš, Martina Cabáková, Mgr. Tomáš Randýsek, Ing. Petra Brokešová, Robert Jurajda, Aleš Měrka, MUDr. Václav Krupa, Milan Zeman, Tomáš Konkoľ, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Mgr. Jana Mikulenková, Mgr. Jiří Krupa, Radim Krůpa
proti (0)
zdržel se: (1) Petr Randus
nehlasoval: (1) Ing. Zdeněk Masařík

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-5-1/24
zodpovídá: Ing. Milan Palacký
termín: 1. 7. 2024
V 15:59:10 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro "Dechová hudba Zubřanka, spolek, IČ: 266 32 403, Zubří, Starozuberská 1082, PSČ 756 54“, ve výši 40 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování
pro: (18) Josef Malina, MUDr. Václav Krupa, Ing. JUDr. Milan Holiš, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Mgr. Tomáš Randýsek, Ing. Petra Brokešová, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Milan Zeman, Tomáš Konkoľ, Aleš Měrka, David Plucnar, Robert Jurajda, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Lucie Říhová, Mgr. Jiří Krupa, Radim Krůpa, Mgr. Jana Mikulenková
proti (0)
zdržel se: (1) Petr Randus
nehlasoval: (1) Ing. Zdeněk Masařík

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-6-1/24
zodpovídá: Ing. Milan Palacký
termín: 1. 7. 2024
V 15:59:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "E" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro "█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​“, ve výši, ve výši 70 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování
pro: (17) Josef Malina, Martina Cabáková, Robert Jurajda, Lucie Říhová, Aleš Měrka, MUDr. Václav Krupa, Ing. Josef Holiš, Tomáš Konkoľ, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, Mgr. Jana Mikulenková, Mgr. Tomáš Randýsek, Ing. Petra Brokešová, David Plucnar, Milan Zeman, Radim Krůpa, Mgr. Jiří Krupa
proti (0)
zdržel se: (2) Petr Randus, Ing. JUDr. Milan Holiš
nehlasoval: (1) Ing. Zdeněk Masařík

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-7-1/24
zodpovídá: Ing. Milan Palacký
termín: 1. 7. 2024
V 16:00:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "F" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro "Valašský soubor písní a tanců Beskyd z.s., IČ: 487 39 308, Zubří, Hamerská 10, PSČ 756 54“, ve výši 350 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování
pro: (18) Ing. Petra Brokešová, Ing. Josef Holiš, Robert Jurajda, Martina Cabáková, Tomáš Konkoľ, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Aleš Měrka, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Mgr. Jana Mikulenková, MUDr. Václav Krupa, Josef Malina, Radim Krůpa, Mgr. Jiří Krupa, Mgr. Tomáš Randýsek, Ing. JUDr. Milan Holiš, Milan Zeman, Lucie Říhová, David Plucnar
proti (0)
zdržel se: (1) Petr Randus
nehlasoval: (1) Ing. Zdeněk Masařík

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-8-1/24
zodpovídá: Ing. Milan Palacký
termín: 1. 7. 2024
V 16:01:28 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "G" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro „Římskokatolická farnost Zubří, IČ: 487 39 642, Zubří, ThDr. Metoděje Mičoly 59, PSČ 756 54“, ve výši 120 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování
pro: (17) Martina Cabáková, Josef Malina, Mgr. Jana Mikulenková, MUDr. Václav Krupa, Robert Jurajda, Mgr. Jiří Krupa, Aleš Měrka, Tomáš Konkoľ, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Ing. Petra Brokešová, Ing. Josef Holiš, Milan Zeman, Radim Krůpa, Lucie Říhová, David Plucnar, Mgr. Tomáš Randýsek, Mgr. Bc. Martina Piskořová
proti (0)
zdržel se: (2) Petr Randus, Ing. JUDr. Milan Holiš
nehlasoval: (1) Ing. Zdeněk Masařík

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-9-1/24
zodpovídá: Ing. Milan Palacký
termín: 1. 7. 2024
V 16:02:23 předsedající zahájil hlasování o protinávrhu usnesení "PH1" (navrhovatel: "D. Plucnar") v tomto znění:
M schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro „TJ Lesana Staré Zubří, z.s. IČ: 641 24 029, Zubří, Starozuberská 341, PSČ 756 54“, ve výši 330 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy
Hlasování
pro: (3) David Plucnar, Mgr. Jiří Krupa, Mgr. Bc. Martina Piskořová
proti (11) Mgr. Tomáš Randýsek, Mgr. Jana Mikulenková, Robert Jurajda, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Ing. Josef Holiš, Martina Cabáková, Ing. JUDr. Milan Holiš, Tomáš Konkoľ, MUDr. Václav Krupa, Radim Krůpa, Ing. Petra Brokešová
zdržel se: (5) Josef Malina, Petr Randus, Lucie Říhová, Aleš Měrka, Milan Zeman
nehlasoval: (1) Ing. Zdeněk Masařík

Návrh nebyl přijat
V 16:02:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "H" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro „TJ Lesana Staré Zubří, z.s. IČ: 641 24 029, Zubří, Starozuberská 341, PSČ 756 54“, ve výši 350 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování
pro: (15) Josef Malina, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. JUDr. Milan Holiš, Radim Krůpa, Ing. Anna Oplatková Ph.D., MUDr. Václav Krupa, Milan Zeman, Ing. Josef Holiš, Aleš Měrka, Tomáš Konkoľ, Robert Jurajda, Mgr. Tomáš Randýsek, Lucie Říhová
proti (0)
zdržel se: (4) Petr Randus, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Mgr. Jiří Krupa, David Plucnar
nehlasoval: (1) Ing. Zdeněk Masařík

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-10-1/24
zodpovídá: Ing. Milan Palacký
termín: 1. 7. 2024
V 16:03:17 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "I" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro „FC Zubří, z.s., IČ: 658 91 546, Zubří, Sídliště 6. května 491, PSČ 756 54“, ve výši 440 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování
pro: (18) David Plucnar, Robert Jurajda, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Josef Malina, Mgr. Jana Mikulenková, Tomáš Konkoľ, Martina Cabáková, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Lucie Říhová, Ing. Josef Holiš, Mgr. Tomáš Randýsek, Ing. JUDr. Milan Holiš, Aleš Měrka, Ing. Petra Brokešová, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Milan Zeman, Mgr. Jiří Krupa
proti (0)
zdržel se: (1) Petr Randus
nehlasoval: (1) Ing. Zdeněk Masařík

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-11-1/24
zodpovídá: Ing. Milan Palacký
termín: 1. 7. 2024
V 16:03:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "J" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro „Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, z.s., IČ: 447 40 832, Zubří, Sídlištní 744, PSČ 756 54“, ve výši 550 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování
pro: (17) Josef Malina, MUDr. Václav Krupa, Martina Cabáková, Robert Jurajda, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Ing. Petra Brokešová, Lucie Říhová, Tomáš Konkoľ, Aleš Měrka, Mgr. Tomáš Randýsek, Ing. JUDr. Milan Holiš, David Plucnar, Milan Zeman, Mgr. Jiří Krupa, Ing. Josef Holiš, Mgr. Bc. Martina Piskořová
proti (0)
zdržel se: (2) Petr Randus, Radim Krůpa
nehlasoval: (1) Ing. Zdeněk Masařík

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-12-1/24
zodpovídá: Ing. Milan Palacký
termín: 1. 7. 2024
V 16:04:02 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "K" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro „Handball club Zubří, z.s., IČ: 465 313 78, Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54“, ve výši 2 250 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování
pro: (18) Lucie Říhová, Tomáš Konkoľ, Mgr. Bc. Martina Piskořová, David Plucnar, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Jana Mikulenková, Ing. JUDr. Milan Holiš, Milan Zeman, Aleš Měrka, Robert Jurajda, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Tomáš Randýsek, Mgr. Jiří Krupa, Ing. Petra Brokešová, Radim Krůpa, Josef Malina
proti (0)
zdržel se: (1) Petr Randus
nehlasoval: (1) Ing. Zdeněk Masařík

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-13-1/24
zodpovídá: Ing. Milan Palacký
termín: 1. 7. 2024
V 16:04:26 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "L" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2024 pro „Handball club Zubří, z.s., IČ: 465 313 78, Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54“, ve výši 1 250 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování
pro: (17) Radim Krůpa, Josef Malina, Ing. Josef Holiš, Aleš Měrka, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Martina Cabáková, Milan Zeman, Robert Jurajda, Tomáš Konkoľ, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. JUDr. Milan Holiš, Lucie Říhová, Ing. Petra Brokešová, David Plucnar, Mgr. Tomáš Randýsek, Mgr. Jiří Krupa, MUDr. Václav Krupa
proti (0)
zdržel se: (2) Mgr. Bc. Martina Piskořová, Petr Randus
nehlasoval: (1) Ing. Zdeněk Masařík

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-14-1/24
zodpovídá: Ing. Milan Palacký
termín: 1. 7. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:04:34

6. Vodohospodářský majetek – vodovody a kanalizace - záměr vkladu (bod číslo 5)

Předkladatel: Aleš Měrka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:04:44 (zvuk. záznam 2:04:13 - 2:14:57)

Důvodová zpráva:

Usnesením ZM 6/11 ze dne 08.06.2023 schválilo ZM záměr vložit vodohospodářský majetek města Zubří do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, Jasenická 1106, 755 01 Vsetín formou zvýšení základního kapitálu společnosti VaK nepeněžitým vkladem. Tímto usnesením začaly postupné kroky k naplnění tohoto záměru. Na zasedání ZM dne 14.12.2023 byl zastupitelům předložen harmonogram prací na zvyšování základního kapitálu VaK městem Zubří jak majetku nyní městem Zubří vlastněného (vodovodní řady včetně staveb a kanalizační sběrače), tak ČOV a příslušenství nyní vlastněných Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (viz smlouvy z roku 2004).
Dle tohoto harmonogramu (bod 7.) má město Zubří zveřejnit záměr vkladu, a to po ocenění nepeněžitého vkladu znalcem (bod 6.). Jelikož znalce muselo vybrat představenstvo VaK (bod 5.), je třeba vyhlásit záměr nad tímto novým posudkem. Podkladem pro posudek je seznam nemovitých věcí, který je nedílnou přílohou této DZ.

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů:

Ekonomický odbor doporučuje záměr schválit, neboť se jedná o jedno z posledních rozhodnutí města před samotnou realizací vkladu.

Dopad na rozpočet:

Na rozpočet města Zubří v roce 2024 bez dopadu.
Diskuze zahájena v 16:04:44
K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka
V 16:05:05 Ing. Petra Brokešová podal procedurální návrh na přerušení jednání.
 
Jednání přerušeno 14.03.2024 v 16:05:10
Jednání obnoveno 14.03.2024 v 16:12:06
V 16:13:27 přišel Vlastislav Janků, přítomno 21 zastupitelů.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (21) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Tomáš Konkoľ, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, David Plucnar, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Milan Zeman, Lucie Říhová, Vlastislav Janků
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)

 

Informace do zápisu v 16:21:46: Podnět pana Masaříka pro RM, aby se RM zabývala tím, že bude Město Zubří členem. Stáváme se významným akcionářem, my nebudeme čekat několik let. Bude zjištěno.
V 16:22:12 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje záměr města Zubří vložit vodohospodářský majetek města Zubří specifikovaný v přílohách do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, Jasenická 1106, 755 01 Vsetín formou zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem dle důvodové zprávy.
Hlasování
pro: (16) Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Josef Holiš, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Aleš Měrka, Robert Jurajda, Martina Cabáková, Josef Malina, Tomáš Konkoľ, Ing. Petra Brokešová, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Lucie Říhová, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Tomáš Randýsek, Milan Zeman, Mgr. Jiří Krupa
proti (0)
zdržel se: (4) Petr Randus, David Plucnar, Ing. Zdeněk Masařík, Vlastislav Janků
nehlasoval: (1) Ing. JUDr. Milan Holiš

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-15-1/24
zodpovídá: Ing. Milan Palacký
termín: 2. 5. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:22:24

7. Schválení nových investičních projektů (bod číslo 14)

Předkladatel: Aleš Měrka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:22:38 (zvuk. záznam 2:15:11 - 2:23:49)

Důvodová zpráva:

Dne 14.12.2023 byl schválen rozpočet města Zubří na rok 2024 s tím, že závazným ukazatelem rozpočtu je mj. výše kapitálových výdajů. V rozpisu těchto výdajů byla uvedena investice Parkoviště sídliště nad MŠ - realizace 2.800 tis Kč. V dalším usnesení ZM dne 14.12.2023 je schváleno, že si ZM vyhrazuje u nových investic, které budou financovány z rozpočtu roku 2024 a přesáhnou dle předpokladu v tomto roce hodnotu 500 000 Kč, právo schvalovat rozpočtová opatření. Jak bylo zřejmé už z rozpravy nad projektem Parkoviště sídliště MŠ, uvažovalo se s realizací Rozšíření parkoviště "před" MŠ, nebo "nad" MŠ. Navíc se jednalo i o vybudování parkoviště u MA Zubří.
Do rozpisu se dostala citace uvedená výše.
Po prověření odborem výstavby byly zjištěny následující údaje stran rozpočtu projektů. Nový záměr –„Parkoviště Sídliště 6.května u MK před MŠ“ –1.333 tis Kč - dle položkového rozpočtu, „Parkoviště Sídliště 6.května u areálu MA“ –1.639 tis Kč - dle položkového rozpočtu - tj. celkem necelé 3.000 tis Kč. Přičemž projekt „Parkoviště Sídliště 6.května u MK před MŠ“ spočívá v rozšíření parkoviště před panelovými domy 1062 - 1064.


Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů:

EO navrhuje schválit dle usnesení ZM ze dne 14.12.2023 tyto nové projekty, neboť každý sám o sobě přesáhne částku 500 000 Kč, ovšem s tím, že celková suma zvýšení investičních výdajů rozpočtově nepřesáhne hodnotu 200 000 Kč, kde rozpočtové opatření je v gesci RM. Navíc o celkové výši investice v roce 2024 na tyto dva projekty rozhodne veřejná zakázka.

Dopad na rozpočet:

Dle předběžného rozpočtu obou projektů dopad do rozpočtu nedosáhne hodnoty 200 000 Kč,
Diskuze zahájena v 16:22:38
K tomuto bodu se vyjádřili: Petr Randus, Aleš Měrka, Ing. Zdeněk Masařík, Vlastislav Janků
V 16:31:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje realizaci projektů „Parkoviště Sídliště 6.května u MK před MŠ“ a „Parkoviště Sídliště 6.května u areálu MA“ namísto do rozpisu rozpočtu na rok 2024 zařazeného projektu "Parkoviště sídliště nad MŠ" dle důvodové zprávy.
Hlasování
pro: (21) Josef Malina, Radim Krůpa, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Robert Jurajda, Petr Randus, Aleš Měrka, Mgr. Jiří Krupa, Tomáš Konkoľ, Milan Zeman, MUDr. Václav Krupa, Vlastislav Janků, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Petra Brokešová, Ing. Zdeněk Masařík, Lucie Říhová, Ing. Josef Holiš, Martina Cabáková, David Plucnar, Ing. JUDr. Milan Holiš, Mgr. Tomáš Randýsek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-16-1/24
zodpovídá: Ing. Milan Palacký
termín: 29. 11. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:31:16

8. Zpráva o uplatňování ÚP Zubří, Změna č. 3 ÚP Zubří (bod číslo 6)

Předkladatel: Aleš Měrka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:31:24 (zvuk. záznam 2:23:57 - 2:40:39)

Důvodová zpráva:

Dne 08.06.2023 zastupitelstvo města schválilo pořízení změny č. 3 Územního plánu Zubří pro vybrané lokality (usn. ZM 6/04). Pořizovatel (MěÚ Rožnov p. R.) zpracoval a projednal Zprávu o uplatňování Územního plánu Zubří za období 04/2017 – 06/2023, jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování Změny č. 3 Územního plánu Zubří a kterou nyní pořizovatel předkládá Zastupitelstvu města Zubří ke schválení (vizte přílohy).
Přílohou této důvodové zprávy je také Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy, č. j. 04385/BE/23, ze dne 17.08.2023.
Dne 06.03.2024 rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu Zubří za období 04/2017 – 06/2023, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování Změny č. 3 Územního plánu Zubří (usn. UR-42-5/24).

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů:

Odbor výstavby doporučuje zastupitelstvu města schválit Zprávu o uplatňování ÚP Zubří, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování změny č. 3 ÚP.
Diskuze zahájena v 16:31:24
K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Zdeněk Masařík, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Aleš Měrka
V 16:47:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje podle § 84, odst. 2, bod „plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem“ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6, odst. 5, písm. b) a § 47, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Zubří za období 04/2017 – 06/2023, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování Změny č. 3 Územního plánu Zubří.
Hlasování
pro: (20) Tomáš Konkoľ, Radim Krůpa, David Plucnar, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Ing. JUDr. Milan Holiš, Ing. Josef Holiš, Mgr. Jana Mikulenková, Milan Zeman, Vlastislav Janků, Aleš Měrka, Ing. Zdeněk Masařík, Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Robert Jurajda, Josef Malina, Lucie Říhová, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa
proti (0)
zdržel se: (1) Mgr. Bc. Martina Piskořová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-17-1/24
zodpovídá: Mgr. Pavel Paseka
termín: 28. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:48:06

9. Koupě nemovitosti - bývalá prodejna Jednota Horní konec Zubří (bod číslo 7)

Předkladatel: Aleš Měrka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:48:11 (zvuk. záznam 2:40:44 - 2:56:30)

Důvodová zpráva:

Na základě komunikace pana starosty města Zubří a generálního ředitele Jednoty, spotřební družsvo ve Vsetíně Ing. Jurčy, předkládám zastupitelstvu města důvodovou zprávu, týkající se možné koupě objektu - dnes již bývalé prodejny Jednota na Horním konci v Zubří. Požadavaná cena v "případě případného prodeje" bude činit 6,2 mil. Kč (znalecký posudek stanovil cenu na 5.9 mil. Kč). Přílohou DZ je email od ředitele Jednoty a znalecký posudek.
Rada města se koupi zabývala na své 4. schůzi letošního roku, konané dne 21.02.2024.

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů:

Rada města nedoporučuje ZM schválit případnou koupi - číslo usnesení UR-28-4/24.

Dopad na rozpočet:

Částku 6.200.000,-Kč nelze v letošním roce zahrnout do rozpočtu města.
Diskuze zahájena v 16:48:11
K tomuto bodu se vyjádřili: Tomáš Konkoľ, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Ing. Anna Oplatková Ph.D., David Plucnar
Informace do zápisu v 16:53:31: Pan Konkoľ ohlašuje střet zájmů, nebude o tomto bodu hlasovat.
V 17:03:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM neschvaluje případnou koupi nemovitosti - provozního objektu prodejny č.p.847, jež je součástí pozemku p.č.2063, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 393 m2 s příslušenstvím a pozemku p.č.2064/1, ostatní plocha - manipulační plocha, o výměře 638 m2, vše k.úz. Zubří, za cenu 6.200.000,-Kč, od JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně, IČ: 00032441, Vsetín, Smetanova 1110, PSČ 755 01.
Hlasování
pro: (19) Mgr. Jana Mikulenková, Josef Malina, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, Petr Randus, Mgr. Jiří Krupa, David Plucnar, Vlastislav Janků, MUDr. Václav Krupa, Aleš Měrka, Martina Cabáková, Ing. Petra Brokešová, Robert Jurajda, Radim Krůpa, Ing. Zdeněk Masařík, Milan Zeman, Mgr. Tomáš Randýsek, Lucie Říhová, Ing. Josef Holiš
proti (0)
zdržel se: (1) Ing. JUDr. Milan Holiš
nehlasoval: (1) Tomáš Konkoľ

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-18-1/24
zodpovídá: Ing. Antonín Holiš
termín: 31. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:03:57

10. Bezúplatný převod - Šatny TJ Lesana č.p.341 (bod číslo 8)

Předkladatel: Aleš Měrka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:04:01 (zvuk. záznam 2:56:34 - 3:18:21)

Důvodová zpráva:

Přílohou důvodové zprávy je Zápis ze schůze kontrolní komise a výkonného výboru spolku TJ Lesana Zubří, z.s. ze dne 05.02.2024, znalecký posudek č. 5481/4/2023 ze dne 15.03.2023, který stanovil cenu nemovitosti - šaten TJ Lesana na částku 1.368.730,-Kč a fotodokumentace. Předmětem projednání této důvodové zprávy je bezúplatný převod šaten TJ Lesana Zubří do vlastnictví města.

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů:

Rada města doporučuje ZM schválit bezúplatný převod - číslo usnesení UR-41-5/24.
Diskuze zahájena v 17:04:01
K tomuto bodu se vyjádřili: Radim Krůpa, Ing. JUDr. Milan Holiš, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, David Plucnar, Vlastislav Janků, Milan Zeman
Informace do zápisu v 17:15:18: Podnět pana Masaříka, jak se budou využívat tyto šatny a celý areál a dále prosím připravte aktualizaci program rozvoje sportu.
V 17:25:33 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM schvaluje bezúplatný převod nemovitosti - budovy "Šatny TJ Lesana, Starozuberská 341, včetně příslušenství, které tvoří přípojka pitné vody, septik a přípojka zemního plynu", vše k.úz. Zubří, do vlastnictví Města Zubří, IČ: 00304492, Zubří, U Domoviny 234, PSČ 756 54, od TJ Lesana Zubří, z.s., IČ: 64124029, Zubří, Starozuberská 341, PSČ 756 54.
Hlasování
pro: (21) Robert Jurajda, Radim Krůpa, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, Aleš Měrka, Petr Randus, Ing. Josef Holiš, Tomáš Konkoľ, Mgr. Tomáš Randýsek, Josef Malina, David Plucnar, Mgr. Jiří Krupa, Ing. Zdeněk Masařík, Lucie Říhová, Ing. Petra Brokešová, MUDr. Václav Krupa, Vlastislav Janků, Martina Cabáková, Milan Zeman, Ing. JUDr. Milan Holiš, Mgr. Jana Mikulenková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-19-1/24
zodpovídá: Ing. Antonín Holiš
termín: 31. 5. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:25:48

11. Rezignace členů kontrolního výboru (bod číslo 9)

Předkladatel: Aleš Měrka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:25:52 (zvuk. záznam 3:18:25 - 3:37:12)

Důvodová zpráva:

Dne 21.02.2024 podali na Městský úřad Zubří písemnou rezignaci na funkci člena kontrolního výboru Mgr. Martina Piskořová a Ing. Vladimír Krupa. Důvody rezignací najdete v příloze důvodové zprávy.
Diskuze zahájena v 17:25:52
K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Zdeněk Masařík, Vlastislav Janků, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Aleš Měrka, Mgr. Jana Mikulenková
V 17:38:19 odešel Tomáš Konkoľ, přítomno 20 zastupitelů.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (20) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, David Plucnar, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Milan Zeman, Lucie Říhová, Vlastislav Janků
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) Tomáš Konkoľ

 

V 17:39:04 odešel David Plucnar, přítomno 19 zastupitelů.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (19) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Milan Zeman, Lucie Říhová, Vlastislav Janků
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (2) Tomáš Konkoľ, David Plucnar

 

V 17:40:30 Lucie Říhová navrhl hlasovat o ukončení diskuze:
Hlasování
pro: (10) Josef Malina, Radim Krůpa, Aleš Měrka, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Lucie Říhová, Ing. Petra Brokešová, Robert Jurajda, Mgr. Jana Mikulenková, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Tomáš Randýsek
proti (3) Petr Randus, Vlastislav Janků, Mgr. Jiří Krupa
zdržel se: (2) Milan Zeman, Ing. Josef Holiš
nehlasoval: (4) Martina Cabáková, Ing. JUDr. Milan Holiš, Ing. Zdeněk Masařík, Mgr. Bc. Martina Piskořová
Návrh nebyl přijat
V 17:41:51 přišel Tomáš Konkoľ, přítomno 20 zastupitelů.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (20) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Milan Zeman, Lucie Říhová, Vlastislav Janků, Tomáš Konkoľ
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) David Plucnar

 

V 17:42:08 přišel David Plucnar, přítomno 21 zastupitelů.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (21) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Milan Zeman, Lucie Říhová, Vlastislav Janků, Tomáš Konkoľ, David Plucnar
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)

 

V 17:43:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Martiny Piskořové, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zubří, ke dni 14.03.2024.
Hlasování
pro: (17) Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Petra Brokešová, Lucie Říhová, Josef Malina, Martina Cabáková, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Aleš Měrka, Milan Zeman, MUDr. Václav Krupa, Ing. Josef Holiš, Mgr. Tomáš Randýsek, Mgr. Jiří Krupa, David Plucnar, Robert Jurajda, Tomáš Konkoľ, Radim Krůpa, Ing. Zdeněk Masařík
proti (0)
zdržel se: (1) Vlastislav Janků
nehlasoval: (3) Ing. JUDr. Milan Holiš, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Petr Randus

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-20-1/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (14. 3. 2024)
V 17:44:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Vladimíra Krupy, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zubří, ke dni 14.03.2024.
Hlasování
pro: (12) Ing. Josef Holiš, Radim Krůpa, Josef Malina, Lucie Říhová, Martina Cabáková, Mgr. Jana Mikulenková, Mgr. Tomáš Randýsek, MUDr. Václav Krupa, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Aleš Měrka, Milan Zeman, David Plucnar
proti (0)
zdržel se: (1) Vlastislav Janků
nehlasoval: (8) Ing. Petra Brokešová, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Mgr. Jiří Krupa, Ing. Zdeněk Masařík, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Petr Randus, Tomáš Konkoľ

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-21-1/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (14. 3. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:44:39

12. Stanovení počtu členů kontrolního výboru (bod číslo 10)

Předkladatel: Aleš Měrka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:44:42 (zvuk. záznam 3:37:15 - 4:01:45)

Důvodová zpráva:

Na základě rezignace Mgr. Martiny Piskořové a Ing. Vladimíra Krupy, po dohodě starosty Aleše Měrky s předsedkyní kontrolního výboru Ing. Petrou Brokešovou a po projednání na RM navrhuji stanovit počet členů kontrolního výboru na 3.
Diskuze zahájena v 17:44:42
K tomuto bodu se vyjádřili: David Plucnar, Vlastislav Janků, Aleš Měrka, Ing. Zdeněk Masařík, Ing. Josef Holiš, Lucie Říhová, Milan Zeman
Informace do zápisu v 18:02:33: Pan Zeman navrhuje stáhnout tento bod z programu.
V 18:08:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Milan Zeman") v tomto znění:
ZM odkládá projednání bodu na příští jednání ZM, kde budou dovoleni zbylí dva členové kontrolního výboru.
Hlasování
pro: (11) David Plucnar, Tomáš Konkoľ, Petr Randus, Ing. Josef Holiš, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Martina Cabáková, Mgr. Jiří Krupa, Ing. Zdeněk Masařík, Vlastislav Janků, Milan Zeman, Ing. Petra Brokešová
proti (2) Robert Jurajda, Ing. Anna Oplatková Ph.D.
zdržel se: (7) Mgr. Jana Mikulenková, Josef Malina, Lucie Říhová, Aleš Měrka, Mgr. Tomáš Randýsek, MUDr. Václav Krupa, Radim Krůpa
nehlasoval: (1) Ing. JUDr. Milan Holiš

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-22-1/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (14. 3. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:09:12

13. Přísedící soudu 2024 - 2028 (bod číslo 11)

Předkladatel: Aleš Měrka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:09:20 (zvuk. záznam 4:01:53 - 4:03:30)

Důvodová zpráva:

Dle ust. § 64, odst.1, zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, přísedící okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu.

Okresní soud ve Vsetíně oslovil dopisem zn. 25 Spr 894/2023 ze dne 01.11.2023 město Zubří o schválení stávajících a doplnění nových přísedících soudu pro období 2024 - 2028.
Stávající přísedící JUDr. Lucie Rapantová byla oslovena vedením okresního soudu a vyjádřila souhlas s pokračováním funkce na další čtyřleté volební období.
Následně byla výzva k doplnění dalších nových členů zveřejněna v listopadových Zuberských novinách. K dnešnímu dni se nepřihlásil žádný zájemce.

Přílohou DZ je dopis Okresního soudu ve Vsetíně.
Diskuze zahájena v 18:09:20
V 18:10:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Aleš Měrka") v tomto znění:
ZM volí dle ust. § 64 odst. 1, zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, jako přísedící Okresního soudu ve Vsetíně, Vsetín, Horní náměstí 5, PSČ 755 39, pro období 2024 - 2028, JUDr. Lucii Rapantovou, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​
Hlasování
pro: (21) Ing. Anna Oplatková Ph.D., Robert Jurajda, Josef Malina, David Plucnar, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Ing. JUDr. Milan Holiš, Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Zdeněk Masařík, Ing. Josef Holiš, Milan Zeman, Mgr. Jana Mikulenková, Mgr. Tomáš Randýsek, Aleš Měrka, Radim Krůpa, Mgr. Jiří Krupa, Tomáš Konkoľ, Vlastislav Janků, Petr Randus, MUDr. Václav Krupa, Lucie Říhová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-23-1/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (14. 3. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:10:57

14. Diskuze (bod číslo 12)

Předkladatel: Aleš Měrka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:11:01 (zvuk. záznam 4:03:34 - 4:58:33)
Diskuze zahájena v 18:11:01
K tomuto bodu se vyjádřili: Mgr. Bc. Martina Piskořová, Petr Randus, Mgr. Jiří Krupa, Aleš Měrka, David Plucnar, Vlastislav Janků, Ing. JUDr. Milan Holiš, Ing. Zdeněk Masařík, Ing. Anna Oplatková Ph.D.
V 18:11:21 odešel Mgr. Jana Mikulenková, přítomno 20 zastupitelů.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (20) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Milan Zeman, Lucie Říhová, Vlastislav Janků, Tomáš Konkoľ, David Plucnar
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) Mgr. Jana Mikulenková

 

V 18:15:02 přišel Mgr. Jana Mikulenková, přítomno 21 zastupitelů.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (21) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Milan Zeman, Lucie Říhová, Vlastislav Janků, Tomáš Konkoľ, David Plucnar, Mgr. Jana Mikulenková
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)

 

V 18:34:30 odešel David Plucnar, přítomno 20 zastupitelů.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (20) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Milan Zeman, Lucie Říhová, Vlastislav Janků, Tomáš Konkoľ, Mgr. Jana Mikulenková
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) David Plucnar

 

Informace do zápisu v 18:54:29: Podnět pana Janků: nátěr parapetu u smuteční síně, ulice Příčná - namalovat "50" na vozovku, namalování středových čar, semafory hl. křižovatka, odbočovací pruh na VM. Podnět pana Janků - na přeprogramování křižovatky. Popř. vypnout v době od 21:00-05:00 h. Nesvítí opouštěcí šipka na VM. Brána u MA, Petrohrad - opěrná zídka - odbagrovat a podepřít, dosypat. Chodníky a parkování na nich. Parkování - Sídliště - navrhuji projít revitalizaci Sídliště a dodělat parkoviště. Kulturní dům St. Zubří -pracovní skupina, pan Randýsek - pozemek - nevidím problém v tom to prodat ten pozemek. Bylo by vhodné to dotáhnout do konce. Gumárny Zubří - odkoupení pozemku pod cestou. Klub Zubří - musím pochválit, technika, akustika. Podnět pana M. Holiše: Důrazně žádám o zprávu k pouličnímu osvětlení na Horním Zubří - stáří, stav, co navrhujete a kolik to bude stát. Prosím o písemnou zprávu.
Informace do zápisu v 18:56:10: Podnět pana Masaříka: zveřejňování důvodových zpráv z RM.
Informace do zápisu v 18:57:16: Podnět pana Janků: dávám podnět ke zbourání budovy u haly, kde se zdržují jen bezdomovci. Zatím to však není v rozpočtu.
Informace do zápisu v 19:04:10: Podnět pana Janků: opravy - schody směrem k bazénu - chtělo by to opravit, na hřbitově směrem k Rožnovu - plot je tam pokřivený. Zábradlí, svodidla - nestalo se u Tesca ani u Rozcestí. Revitalizace Sídliště prosím o aktualizaci. Participativní rozpočet na příští rok - jak to bude na příští rok? Starosta: bude jen jeden vítězný projekt v hodnotě 500 tisíc. Nájmy hala - pro cizí subjekty. Budou aktualizovány smlouvy pro nové subjekty.
Informace do zápisu v 19:05:19: Podnět pro pana Randuse Josefa - nastavení cen v hale.
V 19:05:38 odešel Milan Zeman, přítomno 19 zastupitelů.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (19) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Lucie Říhová, Vlastislav Janků, Tomáš Konkoľ, Mgr. Jana Mikulenková
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (2) David Plucnar, Milan Zeman

 

V 19:05:38 odešel Mgr. Bc. Martina Piskořová, přítomno 18 zastupitelů.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (18) Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Ing. JUDr. Milan Holiš, Robert Jurajda, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa, Josef Malina, Ing. Zdeněk Masařík, Aleš Měrka, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Lucie Říhová, Vlastislav Janků, Tomáš Konkoľ, Mgr. Jana Mikulenková
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (3) David Plucnar, Milan Zeman, Mgr. Bc. Martina Piskořová

 

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:06:00
Jednání ukončeno 14.03.2024 v 19:06:17

Ověřeno ověřovateli:
1)   19. 3. 2024 06:30 David Plucnar
2)   19. 3. 2024 06:33 Milan Zeman