Město Zubří

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-12-3/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada schvaluje návrh programu jednání s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 13 - Souhlas s použitím znaku města Zubří

7. 2. 2024IHNED (7. 2. 2024)pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-13-3/24
Bod programu: Nájem bytu

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje uzavření Dodatku č.5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4, Hlavní 824, Zubří, s █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 29.02.2024 do 28.02.2025.
                       

7. 2. 2024Hana Dvořáková21. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-14-3/24
Bod programu: Pronájem nemovité věci - pozemku p.č.4770 - vyhlášení záměru

Text přijatého usnesení:

RM vyhlašuje záměr na pronájem nemovité věci - pozemku p.č.4770, ostatní plocha, o výměře 232 m2, k.úz. Zubří.

7. 2. 2024Ing. Antonín Holiš29. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
UR-15-3/24
Bod programu: Pronájem části nemovité věci - pozemku p.č.200/3

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku p.č 200/3, trvalý travní porost, o výměře 6 m2, k.úz. Zubří, s panem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, na dobu neurčitou, s účinnosti od 08.02.2024, za podmínek dle důvodové zprávy.

7. 2. 2024Ing. Antonín Holiš29. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-16-3/24
Bod programu: Smlouva o ostraze majetku - dodatky č.1 - ANIM plus - RS, s.r.o.

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o ostraze majetku se společnosti ANIM plus - RS, s.r.o., IČ: 25353195, Vsetín, Ohrada 2051, PSČ 755 01, týkající se změny výše odměny - nebytový objekt Pod Hůrkou 471, Zubří.

7. 2. 2024Ing. Antonín Holiš29. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-17-3/24
Bod programu: Smlouva o ostraze majetku - dodatky č.1 - ANIM plus - RS, s.r.o.

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o ostraze majetku se společnosti ANIM plus - RS, s.r.o., IČ: 25353195, Vsetín, Ohrada 2051, PSČ 755 01, týkající se změny výše odměny - Sportovní hala, Hlavní 492, Zubří.
 

7. 2. 2024Ing. Antonín Holiš29. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-18-3/24
Bod programu: Stanovení místa a doby pro uzavření manželství - pokračování

Text přijatého usnesení:

RM revokuje usnesení č.  RM 75/847 z 13.09.2017 ve věci stanovení místa a doby pro uzavírání manželství.

7. 2. 2024IHNED (7. 2. 2024)pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2
UR-19-3/24
Bod programu: Stanovení místa a doby pro uzavření manželství - pokračování

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje určení místa pro bezplatné uzavření manželství: obřadní síň MěÚ Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří, a dobu, druhý pátek a druhou sobotu v měsíci, v době od 10:00 hod. do 13:00 hod.

Jiné termíny a místa za podmínek dle důvodové zprávy.

7. 2. 2024Bc. Eva Nečyporuková7. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
UR-20-3/24
Bod programu: Pracovní skupina pro hodnocení žádostí – Programová podpora 2024

Text přijatého usnesení:

RM jmenuje pracovní skupinu pro vyhodnocení žádostí a zpracování návrhu doporučení na přidělení a výši dotace z Programové podpory z rozpočtu města pro rok 2024 ve složení:
Aleš Měrka, předseda
Ing. Anna Oplatková, Ph.D.
Robert Jurajda
Radim Krůpa
David Plucnar
Josef Malina
Ing. Vítězslav Staňo

7. 2. 2024Ing. Milan Palacký7. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-21-3/24
Bod programu: Individuální dotace z rozpočtu města

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2024 pro „TJ Lesana Zubří, z. s., IČ: 641 240 29, Zubří, Starozuberská 341, PSČ 756 54“,
ve výši 20 000 Kč dle důvodové zprávy, a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

7. 2. 2024Ing. Milan Palacký29. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-22-3/24
Bod programu: Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2024

Text přijatého usnesení:

RM souhlasí s návrhem paní ředitelky Ireny Dukátové, týkajícím se provozu „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín“, IČ: 70874581, Zubří, Sídliště 6. května 1109, PSČ 756 54, v době hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu 2024 - uzavření MŠ Zubří od 15.07.2024 do 16.08.2024, dle důvodové zprávy.

7. 2. 2024Mgr. Roman Hep1. 7. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
UR-23-3/24
Bod programu: Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2024

Text přijatého usnesení:

RM souhlasí s návrhem paní ředitelky Bc. Vladimíry Janoškové týkajícím se provozu „Mateřská škola Duha, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“, IČ: 70874590, Zubří, Na Potoku 369, PSČ 756 54, v době hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu 2023 - uzavření MŠ Duha od 01.07.2024 do 02.08.2024, dle důvodové zprávy.

7. 2. 2024Mgr. Roman Hep1. 7. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
UR-24-3/24
Bod programu: Komise rozvoje města Zubří - jmenování nového člena

Text přijatého usnesení:

Rada jmenuje novým členem Komise rozvoje města Zubří pana Ing. Čestmíra Kolečka, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ PSČ 756 54,s účinností od 08.02.2024.

7. 2. 2024Mgr. Roman Hep8. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-25-3/24
Bod programu: Souhlas s použitím znaku města Zubří

Text přijatého usnesení:

RM uděluje souhlas OS ČUS Vsetín, z. s., IČO: 00436101, Vsetín, Svárov 1082, PSČ 755 01, k použití znaku města Zubří na pozvánce k vyhlášení ankety "Nejúspěšnější sportovec za rok 2023", která se bude konat dne 12. 3. 2024 v KZ Valašské Meziříčí.

7. 2. 2024IHNED (7. 2. 2024)pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0